Imprezy zakładowe ...

 

Tylko u nas ...

 

 Istnieje możliwość zorganizowania imprez integracyjnych na terenie naszego ośrodka dla zakładów pracy, stowarzyszeń,  osób  indywidualnych.

 Na ten cel udostępniamy teren ośrodka z pełnym zapleczem kuchenno - sanitarnym, i niewielkim pomieszczeniam  organizacyjnym.

 W przypadku imprez organizowanych w dni wolne od pracy istnieje dodatkowo możliwość organizacji turystycznych rejsów po jeziorze miejskim.

 Ponadto w  Trzciance  istnieje  kilka  firm  cateringowych,  doświadczonych  w  obsłudze  tego  rodzaju  imprez.
 W czasie imprez istnieje możliwość organizacji turniejów sportowych.

 Można też wynająć profesjonalną firmę organizującą imprezy rozrywkowe z konferansjerem,  zespołem  muzycznym,  a  także  zorganizować  plac  zabaw  dla  dzieci,  itp itd.

Teren przystani na czas imprezy zostaje wyłączony z użytkowania przez inne osoby.


Zwykle program imprezy wygląda następująco:

 • - otwarcie imprezy, poczęstunek z grilla,
 • - zawody sprawnościowe,
 • - rejsy po jeziorze miejskim,
 • - zabawa i tańce,
 • - ognisko.

 

Terminarz oraz szczegóły dotyczące  organizacji imprezy ustala Komendant ośrodka wodnego 

-  dane kontaktowe w zakładce KONTAKT.

dsc08321dsc08210

 

Zapraszamy

 

Imprezy szkolne...

 

 Baza żeglarska HOW MDK nad jeziorem miejskim "Sarcz" stoi otworem dla wszystkich, a w szczególności dla dzieci i młodzieży tak Trzcianki jak i z całego powiatu. Za symboliczną opłatą udostepniamy teren ośrodka wodnego na organizacje imprez klasowych.

 

Korzystając z naszej bazy proponujemy :

 

 • - zamknięty i ogrodzony teren ośrodka wodnego,
 • - zaplecze kuchenno sanitarne,
 • - teren do gry w piłkę.
 • - ognisko.

 Nasza przystań jest idealnym miejscem na zorganizowanie zamkniętej imprezy klasowej, lub miejscem gdzie można też zakończyć np: wycieczkę rowerową, pieszą, zawody wędkarskie przez inne grupy zorganizowane, itp.

 

Informacji na temat mozliwości zorganizowania takiej imprezy udziela komendant ośrodka wodnego.

Dane kontaktowe w zakładce - KONTAKT

andrzej-0034

 

Zapraszamy

 

 

Szkolenia żeglarskie

 Wymagania oraz program szkolenia na stopień żeglarza jachtowego.

 

Od kandydata na stopień żeglarza jachtowego  wymaga  się :

• ukończone 12 lat (legitymacja szkolna  lub  inny  dowód tożsamości),
• zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia - orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania  żeglarstwa,
• w przypadku osoby niepełnoletniej

   - pisemna zgoda rodziców / opiekunów uprawianie żeglarstwa,
• ukończenia szkolenia na patent żeglarza jachtowego,
• podejście do egzaminu na patent żeglarza  jachtowego,
• zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu na patent żeglarza jachtowego  przed  Komisją egzaminacyjną  PZŻ.

 

PROGRAM SZKOLENIA
Osoba odbywająca szkolenie na stopień żeglarza jachtowego powinna opanować wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie jachtu żaglowego w zakresie uzyskiwanych uprawnień.dsc08440

 

 W i e d z a   t e o r e t y c z n a :

1. Przepisy
1.1. Wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej:
- wybrane definicje,
- prawo drogi,
- sygnały wzrokowe i dźwiękowe statków,
- sygnały wzywania pomocy,
- znaki żeglugowe,
- ogólne przepisy bezpieczeństwa,
- wypadki i awarie - zasady postępowania, obozy_zeglarze_trzcianka_115
- przepisy lokalne.
1.2. Elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich w tym przepisy portowe.
1.3. Etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.
1.4. Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.

2. Wiadomości o śródlądowych jachtach żaglowych, ich wyposażeniu i obsłudze:
2.1. Rodzaje jachtów śródlądowych, podział ze względu na budowę i eksploatację.
2.2. Kategoria projektowa jachtu i warunki eksploatacji.
2.3. Nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego.
2.4. Małe statki, instrukcja dla właściciela - PN-EN ISO 10240.
2.5. Zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi.
2.6. Wyposażenie jachtu niezbędne do bezpiecznej żeglugi: ratownicze, medyczne, przeciwpożarowe.
2.7. Zasady eksploatacji jachtowego silnika przyczepnego.

3. Teoria żeglowania
3.1. Wiatr rzeczywisty i pozorny.
3.2. Kursy jachtu względem wiatru.
3.3. Siły działające na jacht.
3.4. Zawietrzność i nawietrzność jachtu.
3.5. Współpraca żagli.
3.6. Działanie miecza i steru.
3.7. Stateczność i pływalność jachtu.

4. Locja
4.1. Oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego:
      - informacje o korycie rzeki,
      - żegluga na rzece,
      - oznakowanie szlaku,
      - elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz.
4.2. Elementarne wiadomości o oznakowaniu wód morskich:
      - oznakowanie nawigacyjne wód morskich (oznakowanie boczne, system IALA).

5. Ratownictwo
5.1. Bezpieczeństwo żeglugi i ratownictwo w żegludze śródlądowej:
   - osobiste środki wypornościowe, rodzaje i sposoby posługiwania się nimi,
   - inne środki bezpieczeństwa na jachcie śródlądowym,
   - żegluga w trudnych warunkach pogodowych, przygotowanie jachtu i załogi,
   - zasady zachowania się po wywrotce jachtu,
   - wiadomości o służbach ratowniczych na wodach śródlądowych,
   - podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie,
   - zasady działań ratowniczych w trudnych warunkach pogodowych.

5.2. Podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:
   - Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne,
   - ratownictwo brzegowe: brzegowe stacje ratownictwa, stacje ratownictwa morskiego,
   - sygnałowe środki ratownicze.

6. Teoria manewrowania dsc08533
6.1. Zasady wykonywania manewrów żeglarskich pod żaglami i na silniku.
6.2. Umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu.
6.3. Znajomość podstawowych zasad techniki żeglowania w trudnych warunkach pogodowych.

7. Meteorologia
7.1. Podstawowe wiadomości o wiatrach - znajomość skali Beauforte’a.
7.2. Podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych.
7.3. Niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne, ich oznaki i sposób

   postępowania.
7.4. Znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych w mediach.
7.5. Podstawowa umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

 
U m i e j ę t n o ś c i   p r a k t y c z n e :

1. Praca załogi na jachcie i bezpieczna eksploatacja jachtu śródlądowego:
    - taklowanie jachtu, klar jachtu,
    - obsługa żagli (w tym sposoby refowania)
    - obsługa osprzętu i podstawowych urządzeń na jachcie oraz związane z tym zasady bezpieczeństwa,
    - zasady cumowania jachtu,
    - umiejętność wiosłowania i pagajowania,
    - obsługa silnika przyczepnego,
    - umiejętność sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego i jego wyposażenia z uwagi na bezpieczeństwo żegl.
    - przygotowanie jachtu do żeglugi w trudnych warunkach pogodowych, w tym refowanie żagli.obozy_zeglarze_trzcianka_170

2. Prace bosmańskie
    - umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
    - podstawowe naprawy jachtu, osprzętu i wyposażenia.

3. Umiejętność wykonania następujących manewrów jachtem typu slup o długości kadłuba większej niż 5,5m pod żaglami :
    Manewry podstawowe:
    - zwrot przez sztag,
    - zwrot przez rufę,
    - odejście od nabrzeża,
    - dojście do nabrzeża,
    - alarm „człowiek za burtą”.
    - manewry dodatkowe:
    - stawanie w dryf,
    - dojście do boi,
    - odejście od boi,
    - stawanie na kotwicy,
    - zejście z kotwicy,
    - refowanie.

4. Umiejętność wykonywanie następujących manewrów jachtem żaglowym leszek131o dł. kadłuba większej niż 5,5 m na silniku :
    Manewry podstawowe:
    - odejście od nabrzeża,
    - dojście do nabrzeża,
    - alarm „człowiek za burtą”.
    - manewry dodatkowe:
    - dojście do boi,
    - odejście od boi,
    - holowanie pojedynczego jachtu.

5. Obrót  lub  przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami.
2.3. Normy i zalecenia :

1. Zaleca się, aby szkolenie praktyczne pod żaglami odbywało się w etapie początkowym na jachtach otwarto pokładowych typu slup, a w etapie zaawansowanym na jachtach kabinowych typu slup.
2. Mając na uwadze program szkolenia zaleca się następującą normę czasu szkolenia :

    - wiedza teoretyczna - 20 godz.
    - umiejętności praktyczne - 80 godz.

Uwzględniając  różne  formy  organizacji  szkolenia  praktycznego  ustala  się,  aby  czas szkolenia pojedynczej osoby za sterem jachtu nie był krótszy niż 20 godzin.


3. Zaleca się, aby podczas szkolenia wszystkie osoby przebywające na jachcie miały założone indywidualne środki wypornościowe, zgodne z obowiązującymi normami.

 

Stopy wody pod kilem

 

Nasza oferta ...

 

Harcerski Ośrodek Wodny przy Młodzieżowym Domu Kultury

w Trzciance ...

dsc08314
To grupa zapaleńców, działających w strukturach ZHP i MDK prowadzi zajęcia  z dzieci i młodzieżą  z  terenu  Trzcianki  i  powiatu.

Uczymy żeglarstwa, a przy tym także wielu cech przydatnych   w  życiu dorosłym, które są też niezbędnych   do uprawiania tego pięknego, ale i niebezpiecznego dla  "niemyślących"  sportu. Prowadzimy   zajęcia   i  szkolenia   na   patenty żeglarskie  zgodnie   z  wymaganiami  Polskiego Związku  Żeglarskiego.

Umożliwiamy szkolenie i wypoczynek "pod żaglami", a także udział w regatach żeglarskich w klasach  Optimist,  Cadet  i  Omega, itp.

Posiadamy atrakcyjną bazę nad jeziorem "Sarcz", którą także udostępniamy na imprezy

organizowane przez szkoły/klasy, zakłady pracy, oraz imprezy rodzinne.

W  ośrodku wodnym  skupiamy ok. 50 osób,  w tym   dzieci,   młodzież   i   osoby starsze.   Dzieci i młodzież skupiona jest w harcerskich drużynach wodnych/sekcjach  MDK, natomiast starsi w "Radzie Przyjaciół HOW MDK".

 

Organizujemy :

 • - żeglarskie zajęcia dla dzieci młodzieży na terenie naszej przystani nad jeziorem miejskim "Sarcz",
 • - szkolimy na patenty żeglarskie i motorowodne,
 • - organizujemy biwaki, obozy żeglarskie,
 • - zajęcia w hali sportowej i na basen pływackim,
 • - organizujemy i bieżemy udział w organizacji rejsów śródlądowych po jeziorach Mazurskich, Drawskim, Lubie, itp.),
 • - w ramach umowy pomiędzy Pilskim OZŻ a AWS w Gdańsku uczestniczymy w rejsy na S/Y "Śniadeckim". W ramach tej umowy mamy dodatkową możliwość korzystania z jachtów typu Venus (rejsy po Zatoce Gdańskiej, Zalewie Wiślanym i Jezioraku (Iława).
 • - członkowie naszego ośrodka organizują rejsy turystyczne i stażowe po wodach morskich Chorwacji, Montenegro i Woch.

Z A P R A S Z A M Y

 

dsc07872

obozy_zeglarze_trzcianka_142